ข่าวประชาสัมพันธ์


images 2มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์new
  images 2  QR Cobe ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน"
images 2ตารางกิจกรรมวันสหกรณืนักเรียน 7 มิถุนายน "วันสหกรณ์นักเรียน"new 1
images 2โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นnew 1
images 2ขั้นตอนการกรอกปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
images 2คำแนะนำการปฏิบัติงานโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

images 2 แนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (10/10/2560)

images 228 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาศครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่หน่วยงานและบ้านเรือน

images 2 22 มิถุนายน 2560 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
images 2 29 มิถุนายน 2560 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
images 2ข้อมูลสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในจังหวัดสุโขทัย 
         *** ข้อมูลสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
         *** ข้อมูลสินค้ากลุ่มอาชีพ

 

 

   vdo title

 

PgOEX6BMNJo E8CZLGs 61c 3bnjfW38dYY

จังหวัดสุโขทัย จัดตลาดนัด
ข้าวเปลือกให้ชาวนา

จังหวัดสุโขทัย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่

 จังหวัดสุโขทัย รายงานพิเศษ 

เกษตรแปลงปราณีต ตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่

2S2DKWqGQ8c X9vJaSDzkXk 3L CHbPOCqM

จังหวัดสุโขทัยสหกรณ์การเกษตร
คีรีมาศ จำกัดเกี่ยวข้าว
ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

สหกรณ์สร้างพลัง ตอนที่ 5
บริหารงานโปร่งใส ให้ที่ทำ
กินส่งเสริมอาชีพ

สุโขทัย ผู้ตรวจกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขต 17 ลงพื้นที่

GIaxM42yq4o 8U j7u5MWmE  12cc

สุโขทัย นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง
ทดลองส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

สุโขทัย สหกรณ์จังหวัดมอบสิ่ง
ของให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ที่ประสบอุทกภัย

  กลุ่มแปรรูปกล้วย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
11 u 11b  11c
รวมพลังนักรบกล้า
ร่วมพัฒนาสายใจไทย
สรุปข่าวเด่น กิจกรรมดัง
จังหวัดสุโขทัย เดือนมีนาคม
สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตอินทรีย์
บ้านกว้าว จำกัด จังหวัดสุโขทัย 

 12aa  copo coop 
 สุโขทัย จัดงาน 7 มิถุนายน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2561
 เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน หมู่ 1 บ้านคลองต่าง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-Op Market )
thai    
สุโขทัย มูลนิธิสายใจไทยฯ
ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาหมู่บ้าน
   

 

 

 

16299188 1433485866670856 157485336790200427 n