คู่มือสำหรับบริการประชาชน
:: คู่มือที่ 1. การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 2. การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 3. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 4. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 5. การรับจดทะเบียนสหกรณ์
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำคู่มือ
:: คู่มือที่ 6. การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี ll แบบฟอร์มและคำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 7. การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 8. รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำคู่มือ
:: คู่มือที่ 9. รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำคู่มือ
:: คู่มือที่ 10. รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำคู่มือ
:: คู่มือที่ 11. รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำคู่มือ
:: คู่มือที่ 12. การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร ll แบบฟอร์มและคำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 13. การขอความเห็นชอบให้กับกลุ่มเกษตรกร ll แบบฟอร์มและคำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 14. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น
ll แบบฟอร์มและคำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 15. การรับจดทะเบียนเกษตรกร ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำคู่มือ
:: คู่มือที่ 16. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน ll แบบฟอร์มและคำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 17. การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
ll แบบฟอร์มและคำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 18. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือ1  คู่มือ2   คู่มือ3 ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 19. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเกินเกิน 5 ล้านบาท
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือ1 คู่มือ2  คู่มือ3 ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 20. การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือ 1  คู่มือ  2  ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 21. การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 22. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คู่มือ 1   คู่มือ  2  คู่มือ 3  ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 23. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คู่มือ 1   คู่มือ  2  คู่มือ 3  ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 24. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)
ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคู่มือ ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
::คู่มือที่  25. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 

ll ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คู่มือ 1   คู่มือ  2  คู่มือ 3  ll คำแนะนำอยู่ระหว่างปรับปรุง
:: คู่มือที่ 26. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม
:: คู่มือที่ 27. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม

 

คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

:: คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
:: แนวทางการปฏิบัติตามพรบ. อำนวยความสะดวก
:: พรบ.อำนวยความสะดวก
:: ประกาศ พรบ.อำนวยความสะดวก
:: ความหมายของมาตรา 5 (4) แห่ง พรบ.การอำนวยความสะดวก