รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

ปกหน้า  ปกหลัง สารบัญ
สารจากสหกรณ์จังหวัด
บทสรุปผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
2.1 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ
 

2.2 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.3 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     (1) งาน/โครงการตามภารกิจ
     (2) โครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda)
(3) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นในรอบปี กิจกรรมเด่นและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
บรรณานุกรม