banner info

ข่าวประชาสัมพันธ์

iconflower2ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ รักษาความปลอดภัย icon new 1

iconflower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี icon new 1

iconflower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการ ลด ละ เลิกอบายมุข ภายในสถานที่ราชการ  

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร  

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 

iconflower2 การเตรียมความพร้อมและการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การล้างมือที่ถูกวิธี) (การสวมหน้ากากอนามัย) 

iconflower2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 

iconflower2 แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

iconflower2 ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 

iconflower2 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชื่อรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

iconflower2ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

iconflower2 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

A4 2560

news activity re4