.

 

คำสงสำนกงาน 1 3A0C7380 3A3B 42DE 852D 3F0B1B2DC151 FFF163FE 5848 4F99 B715 C62BA2BAE5B7 79AA66DC 9ED0 4AEE 839C 56B49ED4EE7E งบทดลองรายเดอน 1

 

ประกาศ

ani217 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้  

-ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ 

 - ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

 - ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 - ประกาศ รายชื่อที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ

 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 - ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

-  โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

-  หลักเกณฑ์การจัดสรรเเละการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

-  เเผนการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564  

-  รายงานผลการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563   

-  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนิติกร

-  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ตำเเหน่งนิติกร

-  เเผนปฏิบัติงานเเนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563  

-  เเบบบันทึก การเเเนะนำ ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร 

-  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล(Individual Developmant Plan) 


      


ดไซนทไมมชอ 2

×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

banner หวขอ 11