ประกาศ

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

-  หลักเกณฑ์การจัดสรรเเละการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

-  เเผนการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564  

-  รายงานผลการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563   

-  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนิติก 

-  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ตำเเหน่งนิติกร

-  เเผนปฏิบัติงานเเนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563  

-  เเบบบันทึก การเเเนะนำ ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร 

-  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล(Individual Developmant Plan) 

-  เเบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ  รอบการประเมิน ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )

 คู่มือ การจดทะเบียนเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

-  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เเนวทางปฎิบัติเพื่อส่งเสริมความโปรงใส่เเละป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

-  เอกสารประกอบคำบรรยาย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เเละกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อร้าย   

      


 Pictures Canon icon  ภาพข่าวเเละกิจกรรม

 

.