anigif645 1

14  

46268

ประกาศ

 ani217   คู่มือแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริง   

            คู่มือบริการ กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  คลิ๊ก 

            ประกาศสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอิฐบล๊อก ลวดตาข่าย  pdfs 32

            เเผนการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564  

           รายงานผลการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563   

           ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนิติก

           ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำเเหน่ง นิติกร

           ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเเต่งกายเครื่องเเบบปกติของพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์

           เเผนปฏิบัติงานเเนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563  excel

           เเบบบันทึก การเเเนะนำ ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร word

           คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล(Individual Developmant Plan) pdfs 32

           เเบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ  รอบการประเมิน ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )

           โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  pdfs 32

           กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdfs 32 

           เเบบรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง excel

           คู่มือ การจดทะเบียนเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

           ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เเนวทางปฎิบัติเพื่อส่งเสริมความโปรงใส่เเละป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

           เอกสารประกอบคำบรรยาย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เเละกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อร้าย