pic motto

ประกาศ

ani217    เเผนการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 

ani217    รายงานผลการเเนะนำส่งเสริม พัฒนาเเละกำกับดูเเลสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563   

ani217    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนิติก

ani217    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำเเหน่ง นิติกร

            ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเเต่งกายเครื่องเเบบปกติของพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์

            เเผนปฏิบัติงานเเนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563  excel

            เเบบบันทึก การเเเนะนำ ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร word

            คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล(Individual Developmant Plan) pdfs 32

            เเบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ  รอบการประเมิน ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )

           โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  pdfs 32

           กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdfs 32 

            เเบบรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง excel

            คู่มือ การจดทะเบียนเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

           ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เเนวทางปฎิบัติเพื่อส่งเสริมความโปรงใส่เเละป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

            เอกสารประกอบคำบรรยาย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เเละกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อร้าย