การจัดการองค์ความรู้ KM (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 

- การเขียนรายงานเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ)

- เเนวทางการปฎิบัติการกรณีการเกิดทุจริตในสหกรณ์

- การจัดตั้งสหกรณ์