การจัดการองค์ความรู้ KM (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  ani217 ปีงบประมาณ 2563   

                  1. เรื่อง   ขั้นตอนเเละวิธีปฏิบัติในการเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   pdfs 32

                 2. เรื่อง   ติดตามการใช้เงินกู้เเละเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  pdfs 32

                3. เรื่อง   การขอสนับสนุนเงินงบประมาณของสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  pdfs 32

         
            ปีงบประมาณ 2562  

               1.  เรื่อง    การจัดตั้งสหกรณ์  pdfs 32
               2.  เรื่อง   เเนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์ pdfs 32
               3.  เรื่อง   การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการภายในประเทศ pdfs 32