(เเผนผังเว็บไซต์)

                                                                         * หน้าหลัก

                                                      * ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

                                                   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

                                                   - โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่

                                                   - ทำเนียบบุคลากร

                                                 - - ผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                                 - - ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                - - กลุ่มจัดตั้งเเละส่งเสริมสหกรณ์

                                                           - - กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                                                - - กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

                                               - - กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                                               - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                               - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                               - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

                                              - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

                                              - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

                                              - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

                                              - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7

                                              - - นิคมสหกรณ์พนม

                                             - - นิคมสหกรณ์ท่าฉาง

                                            - - นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์ 

                                                        - สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                                              - ที่ตั้งสำนักงาน

                                              - เเผนงาน โครงการ เเละงบประมาณในเเต่ละปี

                                                * ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

                                              -  รองนายทะเบียนสหกรณ์

                                              - ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

                                                      - - รายชื่อผู้ตรวจการสกรณ์

                                          - - รายชื่อคณะผู้ตรวจการสหกรณ์             

                                           - - คำสั่ง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการเเละฐานะทางการเงิน  

                                              - ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์

                                              - ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

                                          - - คำสั่งนายทะเบียน เเต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์

                                          - - คำสั่งนายทะเบียน เเต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี      

                                          - - คำสั่งนายทะเบียน เเต่งตั้งผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี 

                                              - กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)

                                         - - ประวัติความเป็นมาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

                                        - -  คู่มือ/หลักเกณฑ์เเละขั้นตอนการปฎิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

                                       - - ผลการอนุมัติเงินกู้

                                          - ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด

                                          - ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

                                          - จำนวนสหกรณ์/จำนวนกลุ่มเกษตรกร

                                          - มาตราฐานสหกรณ์

                                      - - หลักเกณฑ์ชั้วัดมาตรฐานสหกรณ์

                                      - - ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

                                         - มาตราฐานกลุ่มเกษตรกร

                                     - - หลักเกณฑ์ชั้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

                                     - - ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

                                          เรื่องทั่วไป   

                                                 - ข่าวกิจกรรม

                                        - website กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

                                        - website กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                        - website กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                                        - การจัดการองค์ความรู้ (KM) กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                        - การจัดการองค์ความรู้ (KM) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                        - เเบบฟอร์มมดาวโหลด

                                        - เเผนผังเว็บไซต์

                                        - เว็บบอร์ด

                                        - ติดต่อ webmaster

                                          กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

                                           - พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

                                      - พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

                                      - ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เเละคำเเนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

                                      - กฎกระทรวงภายใต้ พรบ. สหกรณ์

                                      - ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช. 

                                         เอกสาร download

                                         -  Action Plan 2561

                                    - Action Plan 2561 เพิ่มเติม   

                                    - รายละเอียดตัวชี้วัด สหกรณ์จังหวัด รอบที่ 1 (1เมษายน 2561)

                                       รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                                       CPD Unit School 

                                   - เดือนมกราคม

                                   - เดือนกุมภาพันธ์

                                   - เดือนมีนาคม

                                       ะบบงานเเละอีเมล

                                  - E-mail กรมส่งเสริมสกรณ์

                                   - ระบบ Profile สหกรณ์

                                  - ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร

                                  - ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ

                                   - ระบบ E-project

                                   - ระบบ CPD Card Online

                                  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

                                  - ระบบใบเเเจ้งเงินเดือนเเละค่าจ้างประจำ

                                   - ระบบ Appication กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                   - ระบบติดตามเเละประเมินผลกองเเผนงาน

                                  - ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                          ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร

                                        คำสั่่ง สนง