วิสัยทัศน์

       สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ

        กลไลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

       1.ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       2. เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

       3. ผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาดและการบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า

       4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

  เป้าหมาย

      1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 2559

      2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ต่อปี

      3. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับ GDP

       4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80