อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

       3. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรและกลุ่มเกษตร และประชาชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรและประชาชนทั่วไป

5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย