cc

      ข้าราชการ

 

 

 

 

 

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

  ชื่อ-นามสกุล      นายนริศ นพคุณ         

  ตำเเหน่ง           นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

  เบอร์โทรสาร      077-287080

  เบอร์มือถือ        06-3535-7377

  E-mail        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 

 

 

   

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  7 เเห่ง             

   1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

   2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด 

   3. สหกรณ์การเกษตร สกต.ธกส.สฎ  จำกัด 

   4. สหกรณ์เดินรถเทพพนม จำกัด 

    5. สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองดอนสัก จำกัด 

    6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองสระ จำกัด 

   7. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกาญจนดิษฐ์  จำกัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชื่อ-นามสกุล    นายธวัฒ  บริบูรณ์

  ตำเเหน่ง         นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   

  เบอร์โทรสาร    077-287080  

  เบอร์มือถือ      06-3535-7377

 E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  7 เเห่ง             

    1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด

    2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคา จำกัด 

    3. สหกรณ์กองทุนสวนยางช้างคู่พัฒนา จำกัด 

    4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จำกัด 

     5. สหกรณ์อิสลามฮิดายะห์ จำกัด 

     6. สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนดิษฐ์ จำกัด 

    7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าเฟือง จำกัด 

ดูเเลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร จำนวน  6 เเห่ง

   1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนผลิตปุ๋ยหมักท่าอุเเท

   2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พลายวาส จำกัด 

   3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างซ้าย 

   4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งรัง 

    5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าร่อน 

    6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช้างซ้ายพัฒนา

 

wutthikon

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ-นามสกุล  นายวุฑฒิกร เอ่งฉ้วน 

 ตำเเหน่ง       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

 เบอร์โทรสาร   077-287080

 เบอร์มือถือ     09-3895-6372

 E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  6 เเห่ง             

   1. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด

   2. สหกรณ์ออมทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด 

   3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรัทธาธรรม จำกัด 

   4. ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันเเละยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด 

    5. สหกรณ์ออมทรัพย์ชัวร์เท็กซ์ จำกัด 

    6. สหกรณืชาวสวนปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จำกัด 

ดูเเลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร จำนวน  5 เเห่ง

   1. กลุุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์มะลวน

   2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนาโพธิ์

   3. กลุ่มเกษตรกรประมงท่าโรงช้าง

   4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนหัวเตย

    5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไทร

 

 

 

 

 

 

 

  ชื่อ-นามสกุล   นายนำชัย บัวทอง

  ตำเเหน่ง         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

  เบอร์โทรสาร     077-287080

  เบอร์มือถือ        08-9568-0445

  E-mail            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  7 เเห่ง             

   1. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

   2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตะปาน จำกัด 

   3. สหกรณ์เคหะสถานชุมชนเมืองท่าข้าม จำกัด 

   4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าสะท้อน  จำกัด 

    5. สหกรณ์การเกษตรพุนพิน  จำกัด 

   6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารทิพย์  จำกัด 

    7. สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฏร์ธานี จำกัด   

ดูเเลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร จำนวน  5 เเห่ง

   1. กลุุ่มเกษตรกรทำสวนกรูด

   2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บางงอน

   3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลน้ำรอบ

   4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าข้าม

    5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตะปาน

104

 

 

 

 

 

 

  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกันยารัตน์  ราโชกาญจน์

  ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

  เบอร์มือถือ     08-7630-8420

  เบอร์โทรสาร   077-287080

  E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

   ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  11 เเห่ง             

   1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จำกัด

   2. สหกรณ์บริการพัฒนาชุมชนบ้านร่มเกล้าสมหวัง จำกัด 

   3. สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด 

   4. สหกรณ์ออมทรัพย์ศุนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8  จำกัด 

    5. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี  จำกัด 

   6. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 3 จำกัด 

    7. สหกรณ์เดินรถสุราษฏร์ธานี จำกัด

    8. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด

    9. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

   10. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7จำกัด

   11. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี  จำกัด

 

scan1110001

 

 

 

 

  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวอรอุมา หนูช่วย

  ตำเเหน่ง         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

  เบอร์โทรสาร    077-287080

  เบอร์มือถือ     06-2818-5289

  E-mail        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  6 เเห่ง             

   1. สหกรณ์เคหสถานบ้านหัวเเหลมเทศบาลนคร สฎ จำกัด

   2. สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 45  จำกัด 

   3. สหกรณ์เกษตรเมืองดอนสัก จำกัด 

   4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจธรรม จำกัด 

    5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากเเพรก  จำกัด 

   6. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจคลองครามเขาอินทร์ จำกัด 

ดูเเลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร จำนวน  4 เเห่ง

    1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะขามเตี้ย 

    2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราขุนทะเล 

    3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนดอนสัก

    4. กลุ่มเกษตรกรประมงดอนสัก

   พนักงานราชการ    

kodchakon

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ-นามสกุล  นางกชพร เผือกเดช

  ตำเเหน่ง       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  เบอร์ติดต่อ    077-272-734

  เบอร์มือถือ    081-537-3652

  E-mail        -

 

 

 

 

 

 

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  2 เเห่ง             

     1. สหกรณ์อิสลามฮิดายะห์ จำกัด 

     2. สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองดอนสัก จำกัด

ดูเเลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร จำนวน  8 เเห่ง

   1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช้างซ้ายพัฒนา 

   2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างซ้าย

   3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนผู้ผลิตปุ๋ยหมักท่าอุเเท

  4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งรัง

  5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าร่อน

  6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พลายวาส

  7.กลุ่มเกษตรกรทำสวนดอนสัก

  8. กลุ่มเกษตรกรทำประมงดอนสัก 

kanha

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกัญหา ศรีน้อย

ตำเเหน่ง      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

เบอร์ติดต่อ    077-287080

เบอร์มือถือ    081-326-2435

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  3 เเห่ง             

     1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารทิพย์ จำกัด 

     2. สหกรณ์เคหะสถานเเละบริการชุมชนเมืองท่าข้าม จำกัด

    3. สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี  จำกัด

ดูเเลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร จำนวน  5 เเห่ง

   1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บางงอน

   2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลน้ำรอบ

   3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มะลวน

   4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนาโพธื์

   5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนาโพธิ์ 

   6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าข้าม

   7.กลุ่มเกษตรกรทำสวนดอนสัก

   8. กลุ่มเกษตรกรทำประมงดอนสัก 

 

lakana

 

 

 

 

 

 

  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวลักขณา  วุฒิ

  ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์

  เบอร์โทรสาร   077-287080

  เบอร์มือถือ    093-162-3599

  E-mail        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเเลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน  2 เเห่ง             

     1. สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด 

     2. สหกรณ์เคหสถานบ้านหัวเเหลมเทศบาลนคร สฎ จำกัด

ดูเเลรับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร จำนวน  6 เเห่ง

   1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนกรูด

   2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตะปาน

   3. กลุ่มเกษตรกรประมงท่าโรงช้าง

   4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไทร

   5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะขามเตี้ย

   6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราขุนทะเล

 

 

 

0

                                                           

             

                                                                               

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                         thachang

ข้าราชการ

 jarettt  

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าฉาง 

ชื่อ-นามสุกล   นายจารีต จั่วนาน

ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ     077-292051

เบอร์มือถือ     063-535-7385

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 kong

 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายเกียรติก้อง มุ่งงาน

ตำเเหน่ง        เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

เบอร์ติดต่อ      077-252051

เบอร์มือถือ     086-954-0660

E-mail             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-นามสกุล   นายมนตรี รามณรงค์

ตำเเหน่ง        พนักงานเก็บเอกสาร

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       08-9290-2647

 

   

 

scan0066

ชื่อ-นามสกุล    นายทวี  บัวลอย

ตำเเหน่ง         พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       08-7271-9802

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

scan0061

 

ชื่อ-นามสกุล    นายสืบศักด์ ณ นคร

ตำเเหน่ง         พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       -

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

scan0062

ชื่อ-นามกุล      นางโสพิศ ช่วยกุล

ตำเเหน่ง         ผู้ช่วยช่างทั่วไป

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       08-9652-7456

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

scan0059

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพนิดา บัวลอย

ตำเเหน่ง        พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ     077-380-725

เบอร์มือถือ      09-3581-1323

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                  nunthawat

                                               นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี

                                                ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                       เบอร์โทรศัพท์   077-272-734  โทรสาร077-287-080

                                       E-mail -

                  panom

ข้าราชการ

 pairoij  

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนม

ชื่อ-นามสกุล   นายไพโรจน์ พิธีรัตนานนท์

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      063-535-7386

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์  ทองบางหรง

ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ     077-399-123

เบอร์มือถือ      08-8768-1996

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

182230 0

 

ชื่อ-นามสกุล  นายเอกราช  ไพบูลย์

ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ     077-399-123

เบอร์มือถือ      09-9409-0033

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ-นามสกุล   นายสัมฤทธิ์ จิตรัตน์

ตำเเหน่ง        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      08-7266-8051

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-นามสกุล   นายขวัญชัย  สถิตย์

ตำเเหน่ง        พนักงานเก็บเอกสาร

เบอร์ติดต่อ     077-399-123

เบอร์มือถือ      06-2593-2500

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานจ้างเหมา

ชื่อ-นามกุล   นายชัยรัตน์  เเพทย์อำพร

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ   077-399-123

เบอร์มือถือ     08-8829-7481

E-mail        -

 

ชื่อ-นามกุล   นายปฐมพงษ์  มีจิตร

ตำเเหน่ง      พนักงานขับรถ

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    06-1217-5957

E-mail       -

 

 

 

 

ชื่อ-นามกุล   นางสาวกมลวัลย์  อดทน

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    09-3794-4852

E-mail       -

 

   

ชื่อ-นามกุล   นายชัยวัฒน์  เเพทย์อำพร

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    08-8829-7481

E-mail       -

 

หมวดหมู่รอง