เเผนปฎิบัติงานเเละงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

                                           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เเผนงานพื้นฐานการเเก้ไขปํญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เเละสร้างการเติบโตจากภายใน 

  ผลผลิต : สหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมเเละพัฒนาเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมระดับชุมชน

    กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร

    กิจกรรมรอง : ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มเเข็งตามศักยภาพ  คลิก

    กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร (โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 )

   กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร  คลิก 

   กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร 

   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มเเข็งตามศักยาพ (ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์)  คลิก1

    กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร

   กิจกรรมรอง :  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป  คลิก 

    กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกร

    กิจกรรมรอง : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562   คลิก

    กิจกรรมหลัก : สร้างความเข้มเเข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงเเหล่งทุนในการผลิตเเละการตลาด

   กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มเเข็งตามศักยภาพ  คลิก 

    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มเเข็งตามศักยภาพ

   กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมสหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  คลิก

 ผลผลิต : รายการใช้จ่ายบุคลากราครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละชุมชนเข้มเเข็ง

  กิจกรรมหลัก  : ค่าใช้จ่ายบุคลากราครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก

 ผลผลิต : สหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มเเข็ง

  กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรคลิก

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตาคการเกษตร

  โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Member )

    กิจกรรมหลัก  :  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member ) คลิก

 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

   กิจกรรมหลัก  :  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ คลิก

โครงการพัฒนาศักยาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเเละกลุ่มเกษตรกร

   กิจกรรมหลัก  :  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรเเละกลุ่มเกษตรกร คลิก

 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

   กิจกรรมหลัก  : สนุบสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  คลิก

โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปเเบบประชารัฐ

  กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปเเบบประชารัฐ  คลิก

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิาพการผลิตสินค้าเกษตรกร

  กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิาพการผลิตสินค้าเกษตร คลิก  

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ 

   กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรเเบบแปลงใหญ่ในรูปเเบบสหกรณ์  คลิก 

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์  คลิก 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพเพื่อเเก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

   กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาลรัฐบาล  คลิก1 ,2

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  คลิก 1, 2 , 3 ,4,5,6

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน)คลิก 

แผนงานส่งเสริมเเละพัฒนาสหกรณ์ในภาคเกษตรให้มีความเข้มเเข็งตามศักยภาพ

    ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 โครงการอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มเเข็งสหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน คลิก 

    ผลผลิต/โครงการ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ระดับสินค้าในระดับจังหวัด  คลิก

    ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

โครงการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตเเละการตลาดผลไม้คุณภาพ คลิก