นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางเลขา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร

 

   วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเลขา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายคำรณ พวงมณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร (การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/หลักธรรมมาภิบาลกับการดำเนินธุรกิจกลุ่มเกษตรกร)และหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงการตลาดองค์กรหลักระดับอำเภอ/การส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน)ณ มหาวิทยาลัยตาปี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 50 คน