นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาดกวาดลานวัด,เก็บขยะและเศษใบไม้ ณ วัดหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนในขบวนการสหกรณ์ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวม บวกกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก