สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านไสตอ อใกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

     วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านไสตอ  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมี นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1 เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว

    การจัดงานดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนผ่านครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องการสหกรณ์, การแข่งขันประกวดเรียงความ , การแข่งขันตอบปัญหาชิงของรางวัล เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ครู นักเรียน  บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 140 คน