สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายพัฒนาการตลาดแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมาร์ลิน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายพัฒนาการตลาดแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก โดยมี นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมาร์ลิน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

   โครงการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินการส่งออกยางพาราและการจัดทำแผนการตลาดการดำเนินธุรกิจกิจแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออกของสถาบันเกษตรกร ทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรกรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในการดำเนินธุรกิจยางพารา ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการเชื่อมโยงธุรกิจการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาดสู่การส่งออก โดยมีผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมาร์ลิน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี