กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีเว็บไซต์เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสารโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มเป้าหมายได้แก่สหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 แห่ง ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 โดยสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์ได้ ดังนี้
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.sahakornthai.com/mueangsurat/
สหกรณ์การเกษตรเมืองดอนสัก จำกัด  เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.sahakornthai.com/donsak/
สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนดิษฐ์ จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.sahakornthai.com/kanchanadit/
สหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์ จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.sahakornthai.com/nkkanchanadit/
สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.thaicoops.com/thachana/
สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด  เข้าชมเว็บไชต์ที่ : http://www.thaicoops.com/chaiya/
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.thaicoops.com/landthasae/
สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.thaicoops.com/palmthachang/
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.sahakornthai.com/bannasan/
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.sahakornthai.com/bannadem/
สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่  : http://www.phuangphromkhon.com/
สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.sahakornthai.com/baanchiewlarn/
สหกรณ์นิคมพนม จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่  : http://www.sahakornthai.com/nkpanom/
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่ : http://www.thaicoops.com/rubberbanwangyai/
สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองพระแสง จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่  : http://www.thaicoops.com/nkphrasaeng/
สหกรณ์การเกษตรชัยบุรี จำกัด เข้าชมเว็บไซต์ที่  : http://www.thaicoops.com/chaiburi
สหกรณ์การเกษตรเกาะพงัน จำกัด เข้าชมเว็บไซต์  : http://www.thaicoops.com/kopha-ngan/