วันที่28-29สิงหาคม2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ระยะที่2ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562


เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ,ฝ่ายจัดการของสหกรณ์,ผู้นำกลุ่มสมาชิก,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ สหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ มีหนี้ค้างลดลงและสมาชิกมีรายได้เพิ่มส่งผลให้มีศักยภาพหรือความสามารถในการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดการหนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนดิษฐ์ จำกัด