วันพุธที่ 16  ตุลาคม 2562 นางมนทิรา มีเเสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เเละนายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร ผู้อำพนวยการนิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์ ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ที่นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อตรวจราชการ ณ โครงการเเก้มลิงบ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับฟังบรรยายเเละเปิดโครงการเเก้มลิงบ้านเกาะยวน พร้อมพบปะเกษตรกรเเละประชาชน ก่อนร่วมปลูกต้นไม้เเละปล่อยพันธ์ปลาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคูณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์เเละคณะ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดง หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เพื่อพบปะเกษตรกรเเละประชาชนในพื้นที่ เเละเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเเปลงใหญ่ผัก ตำบลท่าช้าม อำเภอพุนพิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเเละประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ