วัน พุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 - ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเลขา จันทร์เจริญ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำผู้แทนสหกรณ์เข้ารับมอบโล่รางวัลจากการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบรางวัล ดังนี้

  • ดีเด่นประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด
    ผู้แทนสหกรณ์ นายจักรพรรณ แสงแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
  • ดีเด่นประเภทสหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมพนม จำกัด
    ผู้แทนสหกรณ์ นายสุชาติ ครรชิต ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
  • ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด
    ผู้แทนสหกรณ์ นายสมโชค พูลสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์