วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางเลขา จันทร์เจริญ รักษาราชการเเทนสหกรณ์จังวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางมนทิรา มีเเสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้เเจงเเละรับทราบนโยบายกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเละมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร