วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เเละสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก เสริมสร้างจริยธรรมเเก่บุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งได้มีการร่วมเเสดงสัญลักษณ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี