สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของสหกรณ์ในระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 

โดยนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายพิพัฒน์ นาคธรณินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นผู้ให้ความรู้ แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสหกรณ์มีความเข้าใจนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสหกรณ์  ตลอดจน มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ และเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์  ซึ่งการจัดโครงการ ฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 มีการวัดไข้ จัดสถานที่เว้นระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม