วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่2/2563 

โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมพิจารณาได้มีการพิจารณาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์(โครงการพิเศษ) จำนวน 3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จำกัด จำนวน 0.80 ล้านบาท สหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์ จำกัดจำนวน 0.40 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จำนวน 1.26 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี