สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี (ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์) ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง โดยการสั่งซื้อมะม่วงน้ำ จากสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

   

      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ และจากการแพร่เชื้อ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ เป็นเหตุให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ผลิต เเละให้ผู้บริโภคให้บริโภคผลผลิตที่ราคาถูกเเละมีคุณภาพ

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี (ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์) ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงดังกล่าว โดยการสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ เขียวเสวย และมหาชนก จากสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกระจายให้ผู้บริโภค สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 6 ตัน ซึ่งในโอกาสต่อไปจะมีโครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนผลผลิตผลไม้ เงาะ มังคุด ลองกอง และมะพร้าว จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ภาคอีสานต่อไป