วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม จำกัด
 
 และสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกเงาะโรงเรียนนาสาร ณ บ้านหนองม่วง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้คำแนะนำส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์แก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์และฝ่ายจัดการให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความ สามารถในด้านการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน