วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางมนทิรา มีเเสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563

โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับบทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี