นายอรรถชัย จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 (3) ของการยางเเห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานการยางเเห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จะงหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายอรรถชัย จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 (3) ของการยางเเห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการขอรับเงินอุดหนุนเเก่สหกรณ์กองทุนสวนยางสองพี่น้องคลองศิลา จำกัด จำนวน 702,000 บาท เพื่อซ่อมเเซมห้องอบรมยาง อุปกรณ์ เเละโครงหลังคา เนื่องจากประสบเหตุอัคคีภัยและสหกรณ์กองทุนสวนยางเกาะแก้วพัฒนา จำกัด ขอตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน กรณีจ้างที่ปรึกษา FSC-COCและFSC-FM/COC จำนวนเงิน 770,000 บาท โดยมีนายวิฑูรย์ ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุม