สำนักงานสหกรร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมส่งเสริมและแนะนำการจัดทำแผนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองดอนสัก จำกัด

     วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ เมืองมูสิก ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสาริตา กิตติ์กรณิศ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นางสาวอรอุมา หนูช่วย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมส่งเสริมและแนะนำการจัดทำแผนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองดอนสัก จำกัด ซึ่งได้มีการจัดทำแผนระดับองค์กรและระดับสมาชิก โดยให้คัดเลือกสมาชิกเป้าหมายอย่างน้อย 15 ราย ในเบื้องต้นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเบื้องต้น เพื่อให้เป็นแรงจูงใจให้สมาชิกได้ดำเนินการตามแผนต่อไป