วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาวง กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ตำบลเวียงสระ และกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านเสด็จพัฒนา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์พร้อมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม การมีอุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกผลิตเกษตรคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดโดยใช้หลักการและวิธีการสหกรณ์ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง