วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

    2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม

    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบ

สหกรณ์

5. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                    ภายใต้หลักการ   สหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

เป้าหมาย

1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 2559

2.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

3.ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับ GDP

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80