สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ชัั้น 3  ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-272734    เเฟกซ์ 077-287080

                                     อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Facebook  สนง.สหกรณ์จังหวัดสึราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welcome63 1

 - รายงานการประชุม  

- บันทึกข้อความ  เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่่1  

- เเบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ผอ.  

- เเบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ 

- เเบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ ส่วนที่ 2  

หมวดหมู่รอง