This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated. Help

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • มอบข่าวสาร สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี
 • ลงนามถวายพระพร
 • ประกาศจังหวัด
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563
 • แบบฟอร์มดาวน์โหลด1
 • แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 • ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ติดต่อเรา.
 • e-service
 • เข้าร่วมส่งเสริมและแนะนำการจัดทำแผนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
 • โครงสร้าง อัตรากำลัง
 • หน้าตอนรับแรก
 • สายตรงสหกรณ์จังหวัด
 • เเบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ
 • นโยบายเเละมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัด
 • ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายาง
 • นิคมสหกรณ์พนม.
 • ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัย โควิด 19
 • ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 • นิคมสหกรณ์ท่าฉาง.
 • เเนวทางในการฟื้นฟูกิจการเเละการปฎิบัติของเจ้าหนี้ บมจ.การบินไทย
 • นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์.
 • 6
 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม จำกัด
 • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์7.
 • รายงานประจำปี 2562
 • กระจายมะม่วง
 • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6.
 • Action plan 2563
 • พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563
 • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5.
 • ลิงค์จัดซื้อจัดจ้าง
 • แก้ปัญหาระดับพื้นที่
 • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4.
 • ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานความดีด้วยหัวใจ
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3.
 • เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
 • งานวันสหกรณ์ 2563
 • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2.
 • การจัดการองค์ความรู้ KM (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 • รองอธิบดีตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรไชยา
 • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1.
 • กระจายเกลือ
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์.
 • ทรงพระเจริญ
 • ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาการดำเนินการงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์.
 • เเผน Action plan 2562
 • คลินิกสหกรณ์เคลื่อนที่
 • กลุ่มตรวจการสหกรณ์.
 • ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ การกำกับ ดูแลและคุ้มครองระบบสหกรณ์
 • กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 • สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ประชุม กตส
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 • เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช.
 • รายงานประจำปี 2561
 • ตชด.บ้านกอเตย
 • เเผนปฎิบัติงานเเละงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประชุมใหญ่ ตชด.
 • เอกสารเเนวทางการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประชุมรับนโยบายกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
 • ปีงบประมาณ .2562
 • วันพระบิดาเเห่งฝนหลวง
 • ผู้สอบบัญชี
 • รับโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด 2562
 • เอกสาร dowload
 • ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
 • วันเเม่เเห่งชาติ
 • รับรองอธิบดี
 • รายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
 • เปิดงานงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
 • ทะเบียนหุ้นสมาชิกสหกรณ์
 • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์
 • ลงนาม
 • อบรมเว็บไซต์สหกรณ์
 • สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
 • Action Plan
 • ลงนามถวายพระพร
 • ปีงบประมาณ 2561
 • วันนครบรอบ 104 ปี
 • จรรยาบรรณคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • อบรมเว็บไซต์ สหกรณ์หลักระดับอำเภอ
 • ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจ
 • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายพัฒนาการตลาดแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก
 • ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 • วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
 • ร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
 • กิจกรรมสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • อุดมการณ์สหกรณ์/หลักการสหกรณ์/วิธีการสหกรณ์
 • กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ
 • คุณค่าสหกรณ์
 • ต้อนรับ รมต. เกษตรเเละสหกรณ์
 • ประเภทของสหกรณ์
 • ประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกร
 • ความหมายของสหกรณ์
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
 • ประชุม คทช
 • ประวัติการสหกรณ์
 • งานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์
 • ประวัติพระบิดาเเห่งการสหกรณ์ไทย
 • ต้อนรับเลขาธิการ ส.ป.ก.
 • ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 • งานวันสหกรณ์เเห่งชาติ 2562
 • กลุ่มส่งเสริม 5
 • พิธีเปิดการเดินรถไมโครบัสเส้นทางสนามบินเกาะสมุย
 • อำนาจหน้าที่หน่วยงาน.
 • ประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานเเละเเนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 • พระเทพ เสด็จ ตชด.
 • ส่งมอบสิ่งของให้หน่วยบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
 • งานนวัตกรรมยางพารา จากสังคมไทยสู่สังคมโลก
 • ส่งมอบสิ่งของให้หน่วยบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
 • คำสั่ง
 • ลงพื้นที่ สกก ปฎิรูปที่ดินท่าเเซะ
 • ติดต่อ Webmaster .
 • มอบโล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
 • เว็บบอร์ด
 • ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2562
 • เเผนผังเว็บไซต์.
 • วันพระบิดาเเห่งฝนหลวง
 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 • CPD Unit school เดือนมีนาคม
 • กิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์อำเภอเกาะสมุย
 • CPD Unit school เดือนกุมภาพันธ์
 • ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • CPD Unit shcoo เดือนมกราคม
 • รับเสด็จพระเทพ ตชด.
 • Action Plan 2561 .เพิ่มเติม
 • มหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้
 • มอบโล่เกียรติบัตร ครู นักเรียน ตชด.
 • 12 สิงหาคม 2561
 • ผลการจัดมาตราฐานกลุ่มเกษตรกร
 • ปล่อยคาราวานสินค้า สกก
 • หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตราฐานสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
 • ผลการจัดมาตราฐานสหกรณ์
 • เเถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการค้าผลไม้
 • หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตราฐานสหกรณ์
 • ปลูกต้นไม้ รวงผึ้ง
 • มาตราฐานสหกรณ์
 • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร
 • จำนวนสหกรณ์/จำนวนกลุ่มเกษตรกร
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
 • การจัดมาตราฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 • 7 มิถุนายน งานวันสหกรณ์นักเรียน
 • ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
 • พระเทพ เสด็จ ตชด.
 • ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
 • ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือการเป็นคู่ค้าซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ยางพารา
 • ผลการอนุมัติเงินกู้
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด รุ่นที่3
 • หลักเกณฑ์เเละขั้นตอนการปฎิบัติ
 • พิธีเปิดงาน นวัตกรรมยางพารา
 • รายละเอียดที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเเผนปฎิบัติงาน
 • คู่มือการปฎิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2559
 • เขต นัดประชุม
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 • งานเเถลงข่าว NR Trade show
 • หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตราฐานสหกรณ์
 • ส่งมอบปัจจัยการผลิต
 • ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
 • ประชุมประจำเดือน
 • รายชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
 • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 • รายละเอียด/ที่มาของกองทุน
 • ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ...
 • รายชื่อผู้สอบบัญชี
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์
 • ที่ตั้งสำนักงาน.
 • ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์สหกรณ์นักเรียน ตชด
 • รายชื่อผู้ชำระบัญชี
 • ผู้ตรวจการสหกรณ์
 • ลงพื้นที่ประชุม
 • ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
 • ลงพื้นที่อำเภอเกาะพงัน
 • ทำเนียบบุคลากร 1
 • วันสหกรณ์แห่งชาติ61
 • ข่าวรองอสส.
 • ประชุมศพก
 • ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • nasan