nunthawat

                                               นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี

                                                ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                       เบอร์โทรศัพท์   077-272-734  โทรสาร077-287-080

                                       E-mail -

                  panom

ข้าราชการ

 

pairoij

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนม

ชื่อ-นามสกุล   นายไพโรจน์ พิธีรัตนานนท์

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      063-535-7386

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์  ทองบางหรง

ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ     077-399-123

เบอร์มือถือ      08-8768-1996

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

T1

ชื่อ-นามสกุล    นางสมฤทัย  รอดรักษา

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      -

E-mail        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ-นามสกุล   นายสัมฤทธิ์ จิตรัตน์

ตำเเหน่ง        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

เบอร์ติดต่อ      077-399-123

เบอร์มือถือ      08-7266-8051

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-นามสกุล   นายขวัญชัย  สถิตย์

ตำเเหน่ง        พนักงานเก็บเอกสาร

เบอร์ติดต่อ     077-399-123

เบอร์มือถือ      06-2593-2500

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานจ้างเหมา

ชื่อ-นามกุล   นายชัยรัตน์  เเพทย์อำพร

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ   077-399-123

เบอร์มือถือ     08-8829-7481

E-mail        -

 

ชื่อ-นามกุล   นายปฐมพงษ์  มีจิตร

ตำเเหน่ง      พนักงานขับรถ

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    06-1217-5957

E-mail       -

 

 

 

 

ชื่อ-นามกุล   นางสาวกมลวัลย์  อดทน

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    09-3794-4852

E-mail       -

 

   

ชื่อ-นามกุล   นายชัยวัฒน์  เเพทย์อำพร

ตำเเหน่ง      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ    077-399-123

เบอร์มือถือ    08-8829-7481

E-mail       -

 

                         thachang

ข้าราชการ

 jarettt  

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าฉาง 

ชื่อ-นามสุกล   นายจารีต จั่วนาน

ตำเเหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ     077-292051

เบอร์มือถือ     063-535-7385

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 kong

 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายเกียรติก้อง มุ่งงาน

ตำเเหน่ง        เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

เบอร์ติดต่อ      077-252051

เบอร์มือถือ     086-954-0660

E-mail             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-นามสกุล   นายมนตรี รามณรงค์

ตำเเหน่ง        พนักงานเก็บเอกสาร

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       08-9290-2647

 

   

 

scan0066

ชื่อ-นามสกุล    นายทวี  บัวลอย

ตำเเหน่ง         พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       08-7271-9802

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

scan0061

 

ชื่อ-นามสกุล    นายสืบศักด์ ณ นคร

ตำเเหน่ง         พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       -

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

scan0062

ชื่อ-นามกุล      นางโสพิศ ช่วยกุล

ตำเเหน่ง         ผู้ช่วยช่างทั่วไป

เบอร์ติดต่อ      077-380-725

เบอร์มือถือ       08-9652-7456

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

scan0059

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพนิดา บัวลอย

ตำเเหน่ง        พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ     077-380-725

เบอร์มือถือ      09-3581-1323

E-mail         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ข้าราชการ

 scan0063  

ชื่อ-นามสกุล   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร

ตำเเหน่ง        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ      077-379025

เบอร์มือถือ      06-3535-7384

E-mail          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-นามสกุล         นายไชยณรงค์ รักช้าง

ตำเเหน่ง              เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

เบอร์ติดต่อ            077-379025

เบอร์มือถือ            08-4851-1397

E-mail               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   พนักงานราชการ

 
 scan0007  

ชื่อ-นามสกุล       นายกิตติพงษ์ ขวัญเมือง

ตำเเหน่ง            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

เบอร์ติดต่อ         077-379025

เบอร์มือถือ        09-5429-3872

E-mail           punsor@hotmail@com

 

พนักงานจ้างเหมา 

   

ชื่อ-นามสกุล       นายชนะพร  ริยาพันธ์

ตำเเหน่ง            พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ         077-379025

เบอร์มือถือ         09-5261-1029

E-mail              -

 

ชื่อ-นามสกุล  นางพธู อินทรักษ์

ตำเเหน่ง        พนักงานทำความสะอาด

เบอร์โทรศัพท์     077-379025

เบอร์มือถือ         09-5261-1029

E-mail            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

ชื่อ-นามสกุล   นายบรรหาร  อินทรักษ์

ตำเเหน่ง         พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์โทรศัพท์    077-379025

เบอร์มือถือ     09-5256-2354

E-mail         -

 

 

S 10551298

ชื่อ-นามสกุล   นายนพรัตน์ คงเเป้น

ตำเเหน่ง        พนักงานรักษาความปอดภัย

เบอร์โทรศัพท์   077-379025

เบอร์มือถือ       08-7742-4619

E-mail           - 

 

   

หมวดหมู่รอง