นายไพฑูรย์ ชนะชู 

                                รองนายทะเบียนสหกรณ์

                              หมายเลขโทรศัพท์ 08-7281-3678