p8

 

news1

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศการชำระบัญชี ชุมนุมสหพันธ์สหกรณ์ภาคอีสาน จำกัด
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตยางพารา

กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาดี เพี้ยราม ท่าสว่าง new

-ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า (19สค.64)

-ประกาศสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า 

-ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชำระบัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด

-ประกาศเรื่อง สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัดขอบริจาคทรัพย์สิน(เครื่องอบลดความชื้น)

-ประกาศเรื่อง ขอวางเงินเพื่อชำระเงินรอจ่ายคืนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จำกัด

-ประกาศขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2562/63

- การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ 

- เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา 

- การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี 2562"

การอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

- แนวทางปฏิบัติสำหรับสหกรณ์การเกษตรที่จะขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด

- ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และ การสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

VTR เส้นทางข้าวอินทรีย์ วิถีชุมชน สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด
VTR รายการทุ่งแสงตะวัน ทางเลือกสีเขียว บ้านทัพไทย
- VTR หอมมะลิ ข้าวชาวนาไทยเพื่อคนไทย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด
- VTR การสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
- VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์