destop64

       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ ในลำดับที่ 1 ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้กับนางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

destop1 2020

สินค้ามาตรฐานสหกรณ์

 ดูสินค้าสหกรณ์ทั้งหมด>>>>>>

banner sell1000x350

 

news1

ข่าวประชาสัมพันธ์


-ประกาศเรื่อง ขอวางเงินเพื่อชำระเงินรอจ่ายคืนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จำกัด
-ประกาศขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงnew 

- การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2562/63new

- การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ 

- เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา 

- การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี 2562"

การอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

- แนวทางปฏิบัติสำหรับสหกรณ์การเกษตรที่จะขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด

- ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และ การสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

VTR เส้นทางข้าวอินทรีย์ วิถีชุมชน สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด
VTR รายการทุ่งแสงตะวัน ทางเลือกสีเขียว บ้านทัพไทย
- VTR หอมมะลิ ข้าวชาวนาไทยเพื่อคนไทย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด
- VTR การสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
- VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน 
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์