iconapp001 iconapp002 iconapp003 iconapp004 iconapp005 
iconapp006 iconapp007 iconapp008 iconapp009 iconapp010

HOPE001 1

 banner info

ข่าวประชาสัมพันธ์

arrows 147744 960 720 ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การประกาศผู้ชนะการประมูล ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการหลังที่ 3
ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา
 
icon new  

arrows 147744 960 720 ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา  icon new    

arrows 147744 960 720 เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ประกาศของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.)  

arrows 147744 960 720 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564  

arrows 147744 960 720 ประกาศสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 รายการ  

arrows 147744 960 720 ประกาศสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคารถแทรกเตอร์อุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้าจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีสอบราคาตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางเกษตรภายใต้แผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ 2563  ณ วันที่ 18 มี.ค 64

arrows 147744 960 720  ประกาศ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน    

arrows 147744 960 720  ประกาศ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เครื่องอบลดความชื่นพร้อมโรงคลุมขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน   icon new

arrows 147744 960 720 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) รายการจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตและรวบรวม จำนวน 2 รายการ

  1. รายการจ้างเหมาก่อสร้างโกดังไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน    
  2. รายการจ้างเหมาก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นพร้อมโรงคลุมขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน   

 

สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

banner product banproduct more
product1 product2 product3 product4
see detail see detail  see detail see detail

 

frrd

 

mistion4