สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์


 220164
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด
        

*****************************************
*****************************************


  bg New1 202

 

วันที่ 21 มกราคม 2564
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่
6,7

วันที่ 19 และ 20 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 20 มกราคม 256 
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 18 มกราคม 2564
นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วันที่ 15 มกราคม 2564
นางรอซนานี สันหมุด

ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

*  รายงานประจำปี 2563

*  รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561