HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 6
,7

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6
,7

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

รายงานประจำปี