รายงานผล

ขั้นตอนกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการ ก่อนการจัดสรรงบประมาณ
  ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ และภายหลังการจัดสรรงบประมาณ

                                          

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
                                          

                          

รายงานผลการขับเคลื่อนนงาน / โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          
 การตลาดนำการผลิต            การสร้างเครือข่าย                  งานส่งเสริมฯ                  กองทุนพัฒนาสหกรณ์     โครงการส่งเสริมฯ คทช

        
  ซุปเปอร์มาร์เก็ต                  ลูกหลานกลับบ้าน                เกษตรแบบแปลงใหญ่           อุปกรณ์การตลาด             ผลสำเร็จของงาน
 

 

  bg New1 202

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

วันที่ 9 สิงกาคม 2565
นายสมศักดิ์ บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายสมศักดิ์ บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายสมศักดิ์ บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายสมศักดิ์ บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายสมศักดิ์  บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายสมศักดิ์ บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานประจำปี

                  
    รายงานประจำปี 2561              รายงานประจำปี 2562                  รายงานประจำปี 2563                   รายงานประจำปี 2564

                                          กฎกระทรวงฉบับที่ 2