51264
   

 

  bg New1 202

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
นายสมศักดิ์ บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
เพื่อแนะนำส่งเสริม กำกับดูแลสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ แนะนำให้สหกรณ์
แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ พร้อมทั้ง แนะแนวทางการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

{gallery}news17may2565{/gallery}