04052565 1 
                   ขอเชิญ ประชาชน บริษัท ห้างร้าน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
           บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย  ว.ป.ร.
                 ตลอดเดือนพฤษภาคม 2566  รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย
 
click66

110166


new.gifช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง พ.ศ. 2566new.gif

 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 

การจัดทำข้อมูลสถิติตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
          :  สหกรณ์กองทุนสวนยาง       :  สมาชิกกลุ่มเกษตรกร                                                      1hqdefault 

  bg New1 202

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
นายสมศักดิ์ บุญโยม
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
เพื่อแนะนำส่งเสริม กำกับดูแลสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ แนะนำให้สหกรณ์
แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ พร้อมทั้ง แนะแนวทางการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

{gallery}news17may2565{/gallery}