ทำเนียบบุคลากรนายสมศักดิ์  บุญโยม
 สหกรณ์จังหวัดตรัง
   โทรศัพท์ 088-9163545
    โทรศัพท์ 0-7521- 8562
    โทรสาร  0-7521- 4821
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.