กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

yuttarat_655.jpg

ายยุทธรัตน์   ช่วยนะ
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
โทรศัพท์ 0-75219454 ต่อ 109
มือถือ  08-1243-8932


                                     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด, สหกรณ์รถยนต์โดยสารตรัง จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางเกาะปราง จำกัด,
        สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำผุด จำกัด , สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ จำกัด  

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มสตรีบ้านน้ำผุด , กลุ่มมีดพร้านาป้อ (ตีเหล็ก) , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบนควน , วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านใสใหญ่ ,
                 กลุ่มผู้ผลิตแป้งสาคูเครือข่ายสหกรณ์ , กลุ่มแม่บ้านบินหยีสามัคคี , กลุ่มโต๊ะเมืองนาติก , กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลเกาะเปียะ
                             

  sitthirak60.jpg

นายสิทธิรักษ์   สมาธิ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 109
มือถือ  087-621-6301
  sitthirak@cpd.go.thสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จำกัด , 
        สหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาลตรัง จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด , สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าเมืองตรัง จำกัด ,
        สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จำกัด , สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านกันตัง จำกัด , สหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง จำกัด , 
        สหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านตลาดใหม่

 

su.jpg
นางสาวธนัฎฐา  เดชอรัญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 109
มือถือ  09-9298629
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จำกัด , สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกันตัง จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางวังวน จำกัด
        สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งกู จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเมืองเพชร จำกัด 
กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองชีล้อมรุ่งเรื่อง  

กลุ่มอาชีพ :กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอำเภอสิเกา , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุ้ง

 

scan0017.jpg
นางสาวอมรรัตน์  เกื้อนุ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 109
มือถือ  08 - 2263 - 2163
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด , สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ตรัง จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางนาท่ามใต้ จำกัด,
        สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่ จำกัด ,สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคตรัง จำกัด 
กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาพละ   

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มสตรีบ้านปลวกล้อน , กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์  , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งครก

 

vimon64.jpg


นางวิมลภัณฑ์  ขวัญทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
ที่ทำงาน 
 0-7521-9454 ต่อ 109
มือถือ  083-175-5372
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย