กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

  

suwatchai 60  นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
  ที่ทำงาน    0-7522-1182  ต่อ 109
  บ้าน 0-7522-3119
  มือถือ 
08-9729-0538  
  เบอร์ประจำตำแหน่ง  08-2275-6290
 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanuttha1111นางสาวธนัฎฐา   เดชอรัญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
ที่ทำงาน0-7521-8562 ต่อ 105
มือถือ09-92986299

  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


sereween 61นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง 
  ตำแหน่ง
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
  ที่ทำงาน
 
 0-7522-1182  ต่อ 109     
  มือถือ 089-646-8767 
  emailsiriwan_ch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

scan0017นางสาวอมรรัตน์  เกื้อนุ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร
ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109  
มือถือ 08-2263 2163

email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.