กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

  

 นายสุวัฒนSawatchai64ชัย  สุวรรณเกษา
  ตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
  ที่ทำงาน    0-7522-1182  ต่อ 109
  บ้าน 0-7522-3119
  มือถือ 
08-9729-0538  
  เบอร์ประจำตำแหน่ง  08-2275-6290
                                                       email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    

Thanuttha1111

นางสาวธนัฎฐา   เดชอรัญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
ที่ทำงาน0-7521-8562 ต่อ 105
มือถือ09-9298629
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

sereween 61

นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109  
มือถือ 0- 9646 - 8767
  
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

scan0017นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร
ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109  
มือถือ08 - 2263 - 2163
email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   tip64นางสาวทิพย์ธัญญา  หริณานนท์ 
  ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
  ที่ทำงาน
 0-7522-1182  ต่อ 109    
  มือถือ  098 -0154747
  email tiptunya_hn@cpd.go.th