กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 

seksan 60

นายเสกสรรค์   กาฬษร
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

  
ประกาศนียบัตร วิชาการสหกรณ์ 
 
  ที่ทำงาน 
 075-221182 ต่อ 109
  มือถือ 081-476-6066
  เบอร์ประจำตำแหน่ง 08-2275-2097
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

 

-ว่าง-
 ตำแหน่ง-
 ปริญญาตรี -                    
  ที่ทำงาน 
      -

 
 มือถือ       -
  email-

mesak60

นายมีศักดิ์   พัวเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง
  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
  สาขา สหกรณ์

  ที่ทำงาน   075-221182 ต่อ 109  
  มือถือ 089-732-6493
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   jiraporn 60
นางสาวจิราภรณ์  อรรถชัยยะ
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

   ที่ทำงาน
 0-7522-1182  ต่อ 109   
   
มือถือ 089-291-3554  
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 jurirat61
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์  ชัยเดช
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
                     (การบัญชี)

   ที่ทำงาน
 0-7522-1182  ต่อ 107   
 
  มือถือ 
086-514-6905 , 081-909-1204
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.