กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

anan2564.jpg

 นายอนันต์  ทับอินทร์
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
 
ปริญญาโท (บธ.ม.) สาขาสหกรณ์
 ที่ทำงาน  075-219454 ต่อ 109
 เบอร์ประจำตำแหน่ง 08-2275-2097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      

 

สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์  : สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหว้า จำกัด,
        สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จำกัด, สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด,
        สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเจริญ จำกัด 
กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งค่าย, กลุ่มเกษตรกรทำสวนลิพัง

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง , กลุ่มร่วมใจสามัคคีบ้านทอนหาร , กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล

mesak60.jpg


 นายมีศักดิ์  พัวเจริญเกียรติ
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
 ที่ทำงาน  075-219454 ต่อ 109
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์ :  สหกรณ์การเกษตรหาดสำราญ จำกัด, สหกรณ์บริการครูอำเภอย่านตาขาว จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง จำกัด,
         สหกรณ์การเกษตรสุโสะ จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา จำกัด, สหกรณ์บริการแปลนทอยส์ จำกัด,
         สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเขา จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จำกัด 
กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนสุโสะ

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มสตรีสหกรณ์ย่านตาขาว , กลุ่มศูนย์รวมองค์กรธุรกิจชุมชน

 

kran2564.jpg 
นายกรรณ   เกาะแก้ว
ตำแหน่ง  เ
จ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ปริญญาตรี สหกรณ์
 
ที่ทำงาน   075-219454 ต่อ 109  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  ช่วยรายการกรมส่งเสริมสหกรณ์kruefa_60.jpg
นางสาวเครือฟ้า สงเนียม
ตำแหน่ง  
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
โทรศัพท์    0-7521 9454 ต่อ 105
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด, สหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จำกัด,
        สหกรณ์เครดิตยุูเนี่ยนชุมนุมปะเหลียน  จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ จำกัด, สหกรณ์อิสลาม อัล-ฟัจร์  จำกัด,
        สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจตำบลบ้านนา  จำกัด
กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะสุกร

 

 jurirat61.jpg

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์  ชัยเดช
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)
 ที่ทำงาน 075-219454 ต่อ 109  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

     

 

vi64.jpg


นางสาวพัชรนันท์  ขำณรงค์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)
ที่ทำงาน 075-219454 ต่อ 109  


  

 


ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย