ฝ่ายบริหารทั่วไป sodsai60.jpg

นางสาวสดใส   พลสังข์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) 
โทรศัพท์  0-7521-9454 ต่อ 104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

vi64.jpg


นางสาวนวภัทร  อุ่นสนิท
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ที่ทำงาน   0-7521-8562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


vi64.jpg


นางวิภาวรรณ  สัมพันธรัตน์
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ที่ทำงาน   0-7521-8562


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

se65
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิราวดี  ศิริรัตน์
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน                 
ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)         
ที่ทำงาน  0-7521-8562


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 tip644.jpg 

นางทิพย์รัตน์ แซ่ลี้
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ  
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
        (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ที่ทำงาน   
0-7521-8562


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ni64

 

นางนิชกานต์  ชัยปัน
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
         (การจัดการทั่วไป)
ที่ทำงาน   0-7521-8562 

nafceeya_khThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

   Thidaporn.jpg

  นางธิดาพร  พรหมช่วย
 ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต                                           
          (การตลาด)
 ที่ทำงาน   0-7521-8562
 
  thidaporn_poThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

pp64.jpg

 

นางสาวพัชราพันธุ์  รุจิวีราพร
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
         (สาขาการบัญชี) 
ที่ทำงาน   0-7521-8562

                   
  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ลูกจ้างประจำ


พนักงานทำความสะอาด

vi64.jpg


นางสาวณิชกานต์   น้ำเจ็ด
ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด
คุณวุฒิ  มัธยมศึกษาปีที่ 3   
ที่ทำงาน  0-7521-8562
มือถือ 08-3648-5372

 
พนักงานขับรถยนต์
vi64.jpg


นายจงเจตน์  มีสุข            
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ทำงาน  0-7521-8562
มือถือ 08-1188-5650

 

 


vi64.jpg


นายวิทยา  นิลตะ
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย     
ที่ทำงาน  0-7521-8562
มือถือ 09-7345-5651

 

 

 

vi64.jpg


นายรอเฉด  มะหมัดเบ็ญแสละ
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี          
ที่ทำงาน  0-7521-8562
มือถือ 08-0535 6098

 

 

 

vi64.jpg


จ.ส.ต.อรรถ รักษ์ชูชื่น
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
ที่ทำงาน  0-7521-8562
มือถือ 06-1175-4438

 

 


พนักงานรักษาความปลอดภัย

 vi64.jpg

นายประเสริฐ  แสงวีระพันธ์ุศิริ
ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3       
ที่ทำงาน  0-7521-8562
มือถือ 08-5161-4209

 

 

 

vi64.jpg


นายอภิรัตน์  นามเทวี
ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ทำงาน  0-7521-8562
มือถือ 09 -6001-7633