ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

nanongprat 60

 

นางสาวณนงปรัชญ์ อร่ามศักดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
               หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป
ที่ทำงาน0-7521-8562
มือถือ084-745-1060

emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

scan55555555
นางวิภาวรรณ  สัมพันธรัตน์
  ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
บ้าน        0-7522-3428
  มือถือ      081-471-6169
 email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
nuttananนางสาวณัฐนันท์  ศรีวิรักษ์
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
คุณวุฒิ      บริหารธุรกิจบัณฑิต
                (การบัญชี)

ที่ทำงาน    

มือถือ       
emailnutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mai62นางสาวพัชราพันธุ์  รุจิวีราพร
  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                (สาขาการบัญชี)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     081-536-9196
                                
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nichakan60นางนิชกานต์  ชัยปัน
  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ

  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจบัณฑิต 
                (การจัดการทั่วไป)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     09-1825-0952
    
email 
nafceeya_khThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tiprat 60นางทิพย์รัตน์ แซ่ลี้
  ตำแหน่ง   
เจ้าพนักงานธุรการ
  
  
คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต  
                (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
มือถือ     086-964-4570
  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
oil611111นางธิดาพร  พรหมช่วย
  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ      080-942-9125
 email thidaporn_poThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.