ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

nanongprat 60

 

นางสาวณนงปรัชญ์ อร่ามศักดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
               หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป
ที่ทำงาน0-7521-8562
มือถือ084-745-1060

emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  
vi64นางวิ
ภาวรรณ  สัมพันธรัตน์

  ตำแหน่ง   
นักจัดการงานทั่วไป
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
บ้าน        0-7522-3428
  มือถือ      081-471-6169
 email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
nuttananนางสาวณัฐนันท์  ศรีวิรักษ์
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
คุณวุฒิ      บริหารธุรกิจบัณฑิต
                (การบัญชี)

ที่ทำงาน  0-7522-1182   

มือถือ  083-182 5879     
emailnutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


pp64นางสาวพัชราพันธุ์  รุจิวีราพร
  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                (สาขาการบัญชี)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     081-536-9196
                                
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ni64
นางนิชกานต์  ชัยปัน

  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ

  
คุณวุฒิ    บริหารธุรกิจบัณฑิต 
                (การจัดการทั่วไป)
 
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ     09-1825-0952
    
email 
nafceeya_khThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tip644
นางทิพย์รัตน์ แซ่ลี้
  ตำแหน่ง   
เจ้าพนักงานธุรการ
  
  
คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต  
                (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  
มือถือ     086-964-4570
  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
oil611111นางธิดาพร  พรหมช่วย
  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
  คุณวุฒิ     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ที่ทำงาน   
0-7522-1182 
  มือถือ      080-942-9125
 email thidaporn_poThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.