กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 jaruay_60.jpg

นายจรวย  ภูมิชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
       ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
ปริญญาตรี  สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ปริญญาตรี  นบ.นิติศาสตร์
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 104
เบอร์ประจำตำแหน่ง 09-3701-6501
 jaruayThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


pu64.jpg

    นางสาวยุรศ จุ้งเจริญ
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 104 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

siriween2565 
นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
       (การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
ที่ทำงาน  0-7521-9454 ต่อ 104   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@cpd.go.th

vi64.jpg


นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ทำงาน   0-7521-8562


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

scan0008.jpg
างสาววารินทร์  สุขการ  
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บัญชี)
ที่ทำงาน  0-7521-9454 ต่อ 104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.