กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 

jaruay 60

นายจรวย  ภูมิชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
              ผู้อำ
นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
ริญญาตรี
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

ปริญญาตรี นบ.นิติศาสตร์

ที่ทำงาน 0-7522-1182 ต่อ 104
โทรศัพท์  08-9589-3515
เบอร์ประจำตำแหน่ง09-3701-6501

                                        
email  jaruayThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

            

yuparad 60นางสาวยุพรศ จุ้งเจริ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่ทำงาน
 
0-7522-1182 ต่อ 104 
มือถือ 081-963-3642
email  
yuppared_juThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sodsai60นางสาวสดใส   พลสังข์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) 
  โทรศัพท์  0-7522-1182 ต่อ 104
   email  sodsai_poThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

  vimonpan 60นางวิมลภัณฑ์  ขวัญทอง
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
                     (การจัดการทั่วไป)  
   ที่ทำงาน 
 0-7522-1182 ต่อ 104   
   
บ้าน  0-7521-2356
   มือถือ 083-175-5372
  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  varin62างสาววารินทร์  สุขการ  
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บัญชี)

ที่ทำงาน 0-7521-8562  ต่อ 104
มือถือ 08-9590-7466

  email  
warin_suThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">