กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

urairat2564นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
  ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
                     สาขา เศรษฐศาสตร์
  อุตสาหกรรม
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  ที่ทำงาน 
0-7522-1182 ต่อ 105 
 มือถือ 
08-9647-0278
 เบอร์ประจำตำแหน่ง 08-2275-1609
                                                                 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

yuttarat 60

นายยุทธรัตน์   ช่วยนะ
  ตำแหน่ง  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   
                     สาขา  เศรษฐศาสตร์การเงิน  
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(การจัดการทั่วไป) 
  โทรศัพท์  0-7522-1182 ต่อ 105 
  มือถือ  08-1243-8932

 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


visansaya นางวิศัลย์ศยา  พุ่มพัว
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
ที่ทำงาน0-7521-8562 ต่อ 105
มือถือ08-7629-2629
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

montakan60

นางมนตกานต์ ตำเผือก
ตำแหน่ง 
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ทำงาน 0-7522-1182 ต่อ 105 
มือถือ 
086-686-3825
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 jinta64นางสาวจินตนา แก้วนุ้ย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณทิต
(เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
ที่ทำงาน 0-7521-8562 ต่อ 105
มือถือ 08-6277-0738

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.