กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

PTING
นายถาวรศักดิ์  รัตนชูศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
             การบริหารการจัดการสหกรณ์
ปริญญาตรี  เทคโนโลยีการเกษตร 
                          สาขสหกรณ์
ที่ทำงาน  0-7522-1182 ต่อ 107     
มือถือ   06-4906-0520              
 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

kruefa 60นางสาวเครือฟ้า สงเนียม
ตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
โทรศัพท์ 0-7522-1182 ต่อ 107 
มือถือ 
09-5279-4275
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

supaporn 60
นางสุภาพร
  ทหารไทย
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
                     สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์         

ที่ทำงาน  0-7522-1182 ต่อ 103 
มือถือ    082-267-7907
email
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 kudtharat 60

นางกุฎฐารัตน์ เพชรสุทธิ์ 
  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบริหารทั่วไป)

   ที่ทำงาน
 0-7522-1182  ต่อ 107   
  
บ้าน  0-7521-6705
  มือถือ 085-886-3189
  
  email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


y64
นางสาวยลภิลักษณ์  สุวรรณศิลป์
  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต   (การบัญชี)
  ที่ทำงาน   0-7522-1182 ต่อ 107   

  มือถือ      083-593-5025
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.