กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์


titaree


นางสาวฐิตารีย์  เจริญวัฒน์ศรี                 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์      
ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน    
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์  082-2758653
ที่ทำงาน 07-5219454 ต่อ 105    
    
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

kruefa_60.jpg
นางสาวเครือฟ้า สงเนียม
ตำแหน่ง  
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
โทรศัพท์    0-7521 9454 ต่อ 105
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 supaporn-60.jpg

นางสุภาพร  ทหารไทย
ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)        
ที่ทำงาน  0-7521 9454 ต่อ 107
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

 

kudtharat_60.jpg

นางกุฎฐารัตน์ เพชรสุทธิ์ 

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบริหารทั่วไป)
ที่ทำงาน 0-7521 9454 ต่อ 105   
บ้าน  0-7521-6705
 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 y64.jpg


นางสาวยลภิลักษณ์  สุวรรณศิลป์
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
ที่ทำงาน   0-7521 9454 ต่อ 105  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

 

 

 

 

peyanut64.jpg

  นางสาวปรียานุช  เพชรช่วย
  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
  ที่ทำงาน   0-7521 9454 ต่อ 105  
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.