กลุ่มตรวจการสหกรณ์scan00044_0.jpg

นายพงษ์พันธ์  ขาวคง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
       ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท บธ.ม.
ที่ทำงาน
 0-7521 9454 ต่อ 111
เบอร์ประจำตำแหน่ง  082-275-6039
emailpongpsan_kaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sopin2564.jpg
นางสาวโสภิญ  จันทร์สุข
ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ปริญญาตรี บธ.บ.(บัญชี)
ที่ทำงาน 
00-7521 9454 ต่อ 111
 Sopin_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

serelux-61.jpg
นางสาวสิริลักษณ์  นวลขาว
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ                           
ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต
ที่ทำงาน 0-7521 9454 ต่อ 111
    
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

vv63.jpg

นายวุฒิชัย  ดำแก้ว
ตำแหน่ง  นิติกร
ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต ,เนติบัณฑิต
ที่ทำงาน 0-7521 9454 ต่อ 111   
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Thtip60.jpg

 นางสาวธารทิพย์  ชูยัง
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 ที่ทำงาน 
0-7521 9454 ต่อ 111
 
Thanthip_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.