ลูกจ้างชั่วคราว

 

ra

นายรอเฉด  มะหมัดเบ็ญแสละ
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ  
ปริญญาตรี         
 
 ที่ทำงาน
  
0-7522-1182 
 มือถือ 
08-0535 6098
 

 

nic
นางสาวณิชกานต์   น้ำเจ็ด
ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด
 คุณวุฒิ 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3   
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
08-3648-5372

j 60นายจงเจตน์  มีสุข
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
08-1188-5650
pp 612นายประเสริฐ  แสงวีระพันธ์ุศิริ
ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 3       
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
08-5161-4209
v 60นายวิทยา  นิลตะ
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย     
 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
09-7345-5651

ap612นายอภิรัตน์  นามเทวี
ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ที่ทำงาน  0-7522-1182 
 มือถือ 
09 -6001-7633