กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

sa64นายสงบ  เย็นใจ
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                 
                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิต
ที่ทำงาน  0-7522-1182 ต่อ 109
มือถือ09-5257-4810

เบอร์ประจำตำแหน่ง  09-3701-6538

                                    emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sitthirak60นายสิทธิรักษ์  สมาธิ 
  ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
  
ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์
  ที่ทำงาน  
0-7522-1182  ต่อ 109
  มือถือ 087-621-6301
  email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pimonrat62นางสาวพิมลรัตน์   เชาวน์วุฒิกุล
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญกา
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจหาบัณฑิต
ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109
มือถือ 08-1894-9717

emailPhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 sukon 2563

นางสาวสุคนธ์  อินขัน
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
ที่ทำงาน0-7522-1182 ต่อ 104 
มือถือ080-519-9272
 emailsukhon_in@cpd.go.th

jiraporn64
นางจิราพร   โปซิว
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109

  มือถือ 08-2420-9107
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

peyanut64
นางสาวปรียานุช   เพชรช่วย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)   
ที่ทำงาน    
0-7522-1182 ต่อ 109 
 
มือถือ
         099-2639914
emailpreeyanut_petThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #0000ff;">