กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 


sa64.jpg

นายสงบ  เย็นใจ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                 
       ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ปริญญาตรี  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ปริญญาโท  รัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิต
ที่ทำงาน  0-7521-9454 ต่อ 109
เบอร์ประจำตำแหน่ง  09-3701-6538

emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด
        ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรัง จำกัด,
        สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด, สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มจักสานกาบกล้วยบ้านบางนา , กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านทุ่งใหญ่สามัคคี , กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลห้วยยอด

 

 

sukon_2563.jpg นางสาวสุคนธ์  อินขัน
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบัญชี
 ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 109

 
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จำกัด
        สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่้านทุ่งต่อ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 4 จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด,
        สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตรัง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าสะบ้า

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มสตรีสหกรณ์หนองบัว


Pimonrat62.jpg

  นางสาวพิมลรัตน์   เชาวน์วุฒิกุล
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญกา
  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ที่ทำงาน  0-7521-9454 ต่อ 109
emailPhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ
สหกรณ์  : สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จำกัด
        สหกรณ์กองทุนสวนยาง สปก บ้านควนตอ จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา จำกัด,
        สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา, กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง

กลุ่มอาชีพ : กลุ่มเครื่องแกงตำมือ , กลุ่มรัษฏาสัมพันธ์

jiraporn64.jpg
นางจิราพร  โปซิว
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 109
 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

tip64.jpg


นางสาวทิพย์ธัญญา หริณานนท์ 
ตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
ที่ทำงาน 0-7521-9454 ต่อ 109
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 


ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย